Thoughts about school

 This year I am leaving school. It was only three years ago when I entered this educational complex. What gave it to me? Everything. It helped me to become more self-confident, to express my thoughts, have an opinion independent of all. I found here real friends, who will be by my side every time. I…

Are men and women equal?

Man and woman represent two forms of divine energy: they are the male and female elements of a single soul. Some people think that men and women are equal. I also think that in many respects they are equal. Women can work as much as men. They can be stronger than men. And there are…

Problem

Each of us has problems. We try to solve them differently. Actually I don’t like to talk about my problems, but I’ll share with you my way to deal the problems with. Of course, maybe for you it will be a little bit strange, but when I have a problem (It doesn’t matter how big problem it…

Famous speeches\ I have a dream

I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification – one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as…

It’s easier to make friends than to keep them

A friend is what the heart needs all the time. For everyone  it is important to have a good friend.But it’s too hard to find someone who can be close to your soul. Who you can trust. You can get acquainted,communicate with everyone, but to find a real friend is very hard. It’s harder to find…

Ball lightning facts

 According to the surveys conducted to ascertain the existence of ball lightning, 1 out of 30 people claim to have seen ball lightning. Ball lightning is a phenomenon of rare occurrence. Therefore, skeptics often raise doubts about its existence. However, one should note that there are as many as 10,000 written accounts of observations of…

Taking risks

For me it is better to live a life taking risks than to live a boring, dull life. As the English people say: “No venture, no gain”. The person, who risks nothing, does nothing. Without taking risks , we would never achieve or learn anything. I strongly agree that risk taking is an important part…

A surprise after my trip

Last year when I came home from Georgia a big surprise was waiting for me at home. On the way something went wrong with our bus. We stayed on the road. We had been waiting for a long time until the bus was repeated again. When I finally came home my mom and sister greeted…

Are parents best teachers?

Everyone loves their  parents. I love my parents too. For everyone their parents are the best. But as for me the parents can’t be the best teachers for their children. I think, that all people make mistakes mistakes and then they have to solve the problems independently. You must share your secrets with parents, they…

Երևանյան ցայտաղբյուրներ

Ողջույն բոլորին, մենք ավագ դպրոցի սովորողներ ենք եւ ուրախ ենք ողջունել ձեզ: Ինչպես գիտեք, Հայաստանը աշխարհի ամենահին երկրներից մեկն է: Մենք «Երևան 2800» նախագծի շրջանակներում որոշել ենք ներկայացնել Հայաստանին բնորոշ առանձնահատկություններից մեկը: Ասում են, որ մեր ջուրը աշխարհում ամենամաքուր եւ համեղն է, կարծում եմ՝ կռահեցիք, որ մենք խոսելու ենք ցայտաղբյուրների մասին: Մեր ուսումնասիրություների արդյունքում՝ մենք…