Գիտելիքների ստուգում մաթեմատիկայից (3)

1.    Տրված են 6;17;18;24;29 թվերը: ա) Այդ թվերից քանիսն են պարզ 1) 1    2) 2    3) 3    4) 5 Պատ՝․ 2) 2      բ)Այդ թվերից քանիսն են  6-ի բազմապատիկ 1) 2    2) 0    3) 3    4) 1 Պատ՝․ 3) 3 գ) Առաջին թիվը չորրորդ թվի ո՞ր տոկոսն է: 1) 400    2) 25    3) 0,25    4) 20 Պատ՝․ 2) 25     2.    Գտնել արտահայտության արժեքը.16/3+8/3:4/5 1) 16/3    2) 18/5    3) 26/3    4) 7 Պատ՝.  3) 26/3   3.    Հաշվել արտահայտության  արժեքը.ab4-ba4 /a3-b3 +3ab,   a=√11  +  2    b=√11  —  2    1)20    2)16√11    3)16-√11    4) 14 Պատ՝.  4) 144.    Եթե  2a+3=6, ապա 3/4a+6-ը հավասար է (A)1/4            (B)1/2              (C) 1        (D) 2        (E) 3 Պատ՝.  (A)1/4            5.    Հաշվել√60-√20 / √5-√15          1) -10    2) -5    3) -2    4)  -4 Պատ՝. 3) -2        6.    (0,125)2/3  — 250,5 1)    -1    2)  -120    3) -4,75    4)-9 Պատ՝. 3)…

Գիտելիքների ստուգում մաթեմատիկայից (2)

1. Նշված եռյակներից որո՞ւմ են թվերը գրված նվազման կարգով:1) 0,75; 2/3 ; 3/5 2. Քանի՞ պարզ թիվ կա[10; 30] միջակայքում:1) 6 3. Նշված թվերից ընտրել այն, որը երկու պարզ թվերի արտադրյալ է:2) 106 4. Քանի՞ քառակուսի մետր է մեկ հեկտարը:3) 10000 5. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (16*7-11*5):4) 5 6. 36-ը 60-ի ո՞ր տոկոսն է:4) 60 7. Գտեք 2-ից փոքր հինգ հայտարարով բոլոր անկանոն կոտորակների գումարը:2) 7 8. 60-ը 48 –ից քանի՞ տոկոսով է մեծ:2) 259. Գտեք 3/2-1/2(3+2/3) արտահայտության արժեքը:2) – 1/310. Գտեք 4/7∙5:5/3+1 արտահայտության արժեքը:4) 19/711. Գտեք |14/3-3∙1,6| արտահայտության արժեքը:3) 2/1512. Գտեք 1/2+ 1/3:|-1/6|4) 2,5 13. Գտեք 3(7/9-2/3)-|-2| արտահայտության արժեքը:4) -5/3 14. Գտնել (11/60;5/24) միջակայքին պատկանող 5 հայտարարով սովորական կոտորակը:1) 1/5 15. 15 րոպե 46 վայրկյանը մեկ ժամի ո՞ր մասն է:1) 473/1800 16. 50 հատ բնական թվերի գումարը հավասար է 51-ի: Գտեք այդ թվերի արտադրյալը:4) 2 17. Գտեք a+6 թիվը 7-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը, եթե a-ն 7-ի բաժանելիս ստացվում է 3 մնացորդ;3) 2 18. Գտեք (100-1/7) տարբերությունից 7 անգամ մեծ թիվը:3) 699 19. Քանի՞ զրոյով է վերջանում առաջին 16 պարզ թվերի արտադրյալը:1) 1Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները: 20. Գոյություն ունեն 10-ից փոքր երկու այնպիսի բնական թվեր, որոնց արտադրյալը հավասար է 120: (սխալ)21. Մեկից մինչև 100 բնական թվերի շարքում կա 6-ի բաժանվող 16 թիվ: (ճիշտ)22. a, b, a+b, a-b բնական թվերից գոնե մեկը բաժանվում է 3-ի: (ճիշտ)23. Եթե իրարից տարբեր երեք բնական թվերի արտադրյալը մեծ է 300-ից, ապա նրանցից գոնե մեկը մեծ է 7-ից: (ճիշտ)24. Գոյություն ունի անպիսի բնական n թիվ, որի դեպքում n*2-2n թիվը բնական թվի քառակուսի է: (սխալ)25. 1-ից մինչև 19 բնական թվերի արտադրյալի վերջին չորս թվանշանները զրո են:…

Գիտելիքների ստուգում մաթեմատիկայից

      I.   Տրված են 18 և 27 թվերը1.     Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը: 1. 9 2. -19 3. -9 4. 192.               Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:1.     32.     53.     -14.    13.       Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը: 1.     3 2.     54 3.    9 4.     1 4.              Գտեք այդ թվերի ամենփոքր ընդհանուր բազմապատիկը: 1.    54 2.     108 3.     9 4.     486 5.   Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից: 1.     1 2.    56 3.    2 4.     1166.              Քանի՞ պարզ թիվ կա [17; 37) միջակայքում: 1.     7 2.     4 3.    5 4.     6 7.  Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը: 1.    80 2.     78 3.     98 4.     88 8.             Գտեք 210 և462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը: 1.     4 2.     3 3.    2 4.     1 9.        Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ: 1.     81 2.     71 3.    73 4.     72 10.           Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝ 1-ով: 1.    կմեծանա 3-ով 2.     կփոքրանա 3-ով 3.     կփոքրանա 5-ով 4.     կմեծանա 5-ով 11.    Գտեք 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը: 1.     14 2.     12 3.     64 4.    812.           Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 4: 1.     77 2.    81 3.     80 4.     90 13.    Նշված թվերից ո՞րն է բաժանվում 6-ի:…

Ինքնուրույն աշխատանք

1. log0,2 (x-1)=-2 Պատ.՝ 26 2. log7 (3x-29)=2 Պատ.՝ 26 3. log0,5 (2x-4)=-2 Պատ.՝ 4 4. log3 (x2-2x)=1 Պատ.՝ 3, -1 5.  log5 (5-3x) =2 Պատ.՝ -20/3 6.  log3 (x+2)≥1 Պատ.՝ x ≥ 1 7.  log7 (9-x)>0 Պատ.՝ x > 8

Հավասարումներ և անհավասարումներ

2(x-2,5)=-13 պատասխան՝ x= -4 log0,2 (x-1)=-2 պատասխան՝ x=  5x^2-x=25 պատասխան՝ x1=-1 x2=2 7(x-3)x-1/1=2 պատասխան՝ 23/7 6.35x-31=-1 պատասխան՝ x= 6 log7 (3x-29)=2 պատասխան՝  x=26 . log0,5 (2x-4)=-2 պատասխան՝  x=4

Մաթեմատիկան իմ սիրելի բնագավառում

Ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես պարզապես պաշտում եմ երաժշտությունը: Ես պարում եմ, անդադար և ամենուր ականջակալներով լսում եմ իմ սիրելի երգերը: Կարճ ասած՝ չեմ պատկերացնում կյանքս առանց երաժշտության: Առաջին անգամ, երբ իմացա ինձ տրված հանձնարարության մասին, գաղափար անգամ չունեյի, թե ինչպես կարելի է իրար կապել երաժշտությունը և մաթեմատիկան: Սակայն երկար փնտրտուքները տվեցին իրենց արդյունքը: Բրիտանացի…